PDR Dersleri ve PDR Bölümü Ders İçerikleri Nelerdir? - PDR Nedir?

PDR Dersleri ve PDR Bölümü Ders İçerikleri Nelerdir?

pdr dersleri

PDR Dersleri ve PDR Bölümü Ders İçerikleri Nelerdir?

PDR dersleri üniversiteden üniversiteye küçük farklıklar gösterebilir. Burada genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız. 4 yıllık lisans programında göreceğiniz derslerin yanı sıra bu derslerin içeriğinden de bahsetmek faydalı olacaktır.

PDR Bölümü Dersleri Zor mu?

PDR bölümü insan üzerinde çalışan oldukça hassas konulara temas eden meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Önyargılarınızı değerlerinizi bir kenara bırakıp, karşınızdaki insanla objektif şekilde iletişim kurmak sizin için zor değilse, PDR dersleri size zor gelmeyecektir. Katı yargılara sahip insanlar için PDR okuyup psikolojik danışman olmak oldukça zordur. PDR bölümünü herkes bitirebilir fakat herkes aynı yeterlilikle bitiremez, kimi sözde danışman kimi gerçek psikolojik danışman olur.

PDR Dersleri Nelerdir?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik ( PDR ) Bölümü Dersleri ‘ne geçmeden önce PDR Nedir ? Görevleri ve İş İmkanları (Kapsamlı İçerik) yazımızı okumak isteyebilirsiniz.

PDR Bölümü Ders İçerikleri yarıyıl olarak ayrılmış şekilde aşağıda belirtilmiştir.

1.Yarıyıl

Psikolojiye Giriş

Psikoloji alanına giriş niteliğindeki bu ders Psikolojinin tanımı, tarihini, alanlarının yanısıra psikoloji kuramları, psikolojinin biyolojik temelleri, kişilik kuramları, duyum ve algılama, normaldışı davranışlar, savunma mekanizmaları konularını tanıdığınız bir ders olacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihini detaylı bir şekilde işleyeceğiniz, her bölümün ilk yarıyılında okutulan bir derstir.

Yabancı Dil

Çoğu üniversitede İngilizce olarak okutulmaktadır.

Bilgisayar 1

Word, Excel, Access gibi ofis programları, istatistik dersinde kullanacağınız SPSS programı, bilişim sistemleri, eğitimde internet kullanımı, genel olarak işletim sistemleri gibi konuları işleyeceğiniz bir derstir.

Sosyolojiye Giriş

Sosyolojinin konusu tamını kapsamı, dünyadaki ve Türkiye’deki sosyolojik gelişmelerin tarihçesi, önemli sosyoloji akımları ve sosyologları tanıyacağınız, birey toplum ilişkisi, bireyin ve toplumun birbirine etkileri, sosyalizasyon gibi konular işlenmektedir.

Felsefeye Giriş

Temel kavramlar, felsefi akımlar ve büyük düşünürlerin incelenmesi felsefe eğitim ilişkisi ve çağdaş felsefi akımların incelendiği bir derstir.

Eğitim Bilimine Giriş

Bu derste eğitimin temel kavramları, eğitimin tarihsel gelişimi, çağdaş eğitimde yönelimler Türk milli eğitiminin özellikleri, eğitimde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleği ile ilgili uygulamalar ve yeterlilikler gibi konular işlenecektir.

2.Yarıyıl

Sosyal Antropoloji

Bu derste Antropoloji biliminin kapsamı, dalları, araştırma yöntemleri, kültür kavramı, insanın tarihsel evrimi, üretim ve alışveriş biçimleri, gruplaşma, evlilik, soy ve diğer kültürel kavramlar incelenir.

İlginizi Çekebilir  Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sözlü Anlatım

İyi bir konuşmacı ve konuşmacının özellikleri, konuşma becerisini geliştirme. beden dilini kullanma, değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma türleri, iş görüşmesi röportaj yapma gibi konular işlenmektedir. Ayrıca her öğrenciye hazırlıklı/hazırlıksız konuşma uygulaması yaptırılır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Birinci yarıyılda okutulan dersin devamı niteliğindedir.

Yabancı Dil 2

Birinci yarıyılda okutulan İngilizce dersinin devamıdır.

Bilgisayar 2

Birinci yarıyılda okutulan bilgisayar dersinin devamıdır.

Gelişim Psikolojisi

Bu derste gelişim ile ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları ve dönemleri, çocukluk dönemi kişilik, bilişsel bedensel ahlak gelişimi, çocuklarda görülen uyum ve davranış problemleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri ve davranış problemleri gibi konuların üzerinde durulmaktadır.

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

Kaynaklara ulaşımda internet, elektronik veri tabanı kullanımı ve kütüphanelerde tarama yapma, ödev ve rapor yazma kurallarının işlendiği bir derstir.

Eğitim Felsefesi

Eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim ile felsefe arasındaki ilişki, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri konularının işleneceği bir derstir.

Türk Eğitim Tarihi

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Türk eğitim devrimleri, köy enstitüleri ,yakın dönem türk eğitimi alanındaki gelişmeler gibi konuları işlenmektedir.

3.Yarıyıl

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik ve Psikolojik Danışma temel ilke ve kavramları, tarihçesi , alan ve dalları, PDR de kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma yöntem ve teknikleri konularının üzerinde durulur. PDR bölümü temel dersleri ‘nden birisidir.

İstatistik

Bu derste İstatistikle ilgili kavramlar, korelasyon, hipotez, regresyon, varyans analizi, olasılık hesapları, istatistikte kullanılan program ve uygulamalar anlatılır.

Özel Eğitim

Özel eğitim tanımı ve temel ilkeleri, engeli oluşturan sebepler, özel eğitimde erken tanının önemi, engeli olan öğrencilerin eğitimi ve engellilere bakış açısı, ülkemizde özel eğitimin durumu gibi konular işlenir.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarının niteliği, eğitimde kullanılan ölçme araçları, öğrenciyi çok yönlü tanımaya yönelik ölçme araçları, ölçme sonucu üzerine yapılan istatistiki işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme gibi konular işlenir.

Gelişim Psikolojisi 2

PDR dersleri arasında bulunan ve ikinci yarıyılda okutulan gelişim psikolojisi dersinin devamı niteliğindedir.

İlginizi Çekebilir  Üniversite Tercihleri'nde Sıkça Karşılaştığımız Sorular

Okullarda Gözlem

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında rehberlik hizmetlerini organizasyonunun incelenmesi amacıyla öğrenciler okullara gönderilir. Gerekli görülen yerlerde öğrencilere staj niteliğinde uygulama yaptırılır.

4.Yarıyıl

Testdışı Teknikler

Görüşme, anket, sosyometri, bilgi toplama fişleri, otobiyografi, kimdir bu, derecelendirme ölçeği, işaretleme ve kontrol listeleri gibi testdışı tekniklerin tanıtıldığı ve uygulamasının anlatıldığı derstir.

İnsan İlişkileri ve İletişim

İletişim psikolojisini de kapsayan bu derste kişilerarası iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen faktörler, duyguların iletişimdeki, rolü etkili dinleme, geri bildirim, öğrenci, öğretmen ve veli ile iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar işlenir.

İstatistik 2

İstatistik 1 dersinin devamı niteliğindedir.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji alanı tutumlar, sosyal algı, grup yapısı ve dinamiği gibi konular işlenir. Bu ders hakkında daha ayrıntılı bilgi için Sosyal Psikoloji Nedir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeler, öğrenme kuramları öğrenmeyi etkileyen faktörler etkili öğrenme yöntemleri, edimsel koşullanma, klasik koşullanma, sosyal öğrenme kuramı gibi konular işlenir.

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretimle ilgili kavramlar ve ilkeler, öğretimin planlanması öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim araç ve gereçleri öğretim hizmetinin niteliğini arttırmada öğretmenin sorumlulukları gibi konular işlenir.

Sınıf Yönetimi

Sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetimi ve kavramları, sınıf yönetimi modelleri, sınıf ortamını etkileyen iç ve dış etkenler, sınıf kurallarını geliştirme ve uygulama, sınıfın fiziksel durumu ve organizasyonu, öğrenmeye uygun sınıf ortamı oluşturma gibi konular işlenir.

5.Yarıyıl

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları gibi konular işlenir. Dersle ilgili Psikolojik Danışma Nedir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri ve uyum problemleriyle baş etme konuları üzerinde durulur.

Mesleki Rehberlik ve Danışma

Mesleki Rehberlik ve Danışma temel kavram ve ilkeler, mesleki gelişim kuramları, kullanılan ölçme araçları kariyer danışmanlığı gibi konular işlenir.

6.Yarıyıl

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarının tanıtımı uygulaması ve değerlendirmesi yapılır. Bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları yapılır.

Rehberlikte Program Geliştirme

Tüm öğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, kaynakların kullanımı, zaman planlaması, örnek etkinlik programlarının oluşturulması gibi konular durulur.

İlginizi Çekebilir  Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Davranış Bozuklukları ( Psikopatoloji )

Davranış bozuklukları ‘nın tanımı, nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel dsm tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri üzerinde durulur.

Psikolojik Danışma Kuramları

Psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, kuram ve yaklaşımların temeli, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve müdahale yöntemleri konuları işlenir.

Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışma kuramları temel kavram ve ilkeler, grupla danışma süreci evreleri, beceri ve teknikleri üzerinde durulur.

7.Yarıyıl

Psikolojik Testler

Psikolojik Testlerin tanıtımı uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, test uygulamaları ve yeterlilikleri üzerinde durulur.

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Süpervizyon eşliğinde psikolojik danışma beceri ve yöntemleri kullanarak gerçek danışanla Psikolojik Danışma uygulaması yapılır.

Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğünün tanımı, sınıflandırılması, nedenleri eğitim ortamının buna göre düzenlenmesi, aile, öğretmen, ve velilere rehberlik gibi konular üzerinde durulur.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimin temel kavramları ve tarihçesi bilimsel araştırmanın yapısı ve yöntemi, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, değerlendirmesi, bilimsel araştırma yöntem ve basamakları konuları üzerinde durulur.

Topluma Hizmet Uygulamaları

Toplumun temel sorunlarına yönelik panel, konferans gibi etkinlikler düzenlenir ya da belirlenen süre zarfında toplum yararına gönüllü çalışma yapılır.

Eğitim Yönetimi

Eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar örgüt ve örgüt türleri liderlik kuramları üzerinde durulur.

8.Yarıyıl

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Psikoloji ile ilgili kitap ve makalelere hazırlanıp sınıfta sunulması ve raporlaştırılması istenir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

Okullarda test dışı etkinlikler ve grup rehberliği çalışmalarının yapılması ve değerlendirmesi üzerinde durulur.

Meslek Etiği ve Yasal Konular

PDR alanındaki etik ilkeler ve uygulama standartları etiğe uygun karar verme gizlilik ve gizliğin bozulacağı durumlar danışan hakları, psikolojik danışmanın sorumlulukları yasal konulardan bahsedilir. PDR dersleri arasında en önemli olan bu derstir diyebiliriz.

Kurum Deneyimi

Eğitim sağlık ve endüstri alanlarının psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde uygulamalar yaparak sahada deneyim kazanmak amacıyla çalışılır.

PDR dersleri insana genel kültür anlamında da katkıda bulunan keyifli geçen derslerden oluşmaktadır.

PDR Dersleri ve PDR Bölümü Ders İçerikleri yazımız umarım faydalı olmuştur. Yorum ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Yorumunuzu burayı kullanarak ekleyebilirsiniz.x
()
x